Dobrý večer p. Fabo,

ďakujem za Váš záujem o môj názor a ďakujem aj za tieto vysoko špecializované otázky, ku ktorým sa primátorovi s ekonomickým vzdelaním neodpovedá ľahko, nie to ešte aj správne. Pretože skutočné rozhodnutie v praxi si vyžaduje odborný pohľad skúsených odborníkov, nielen v oblasti IT, ale ako naznačujete vo svojich otázkach ide o problematiku licencovania používaného softvéru na MsÚ, resp. o voľbu pri výbere typu (podľa spôsobu licencovania) nového SW použiteľného pri riadení mesta.

V každom prípade mesto by sa nemalo zameriavať špeciálne na oblasť, alebo typ softvéru, ale na riešenie nejakého konkrétneho problému alebo zlepšovania svojich procesov. Čiže prvým krokom by mala byť identifikovaná oblasť, proces, alebo problém, ktorý chce mesto riešiť/zlepšiť a až potom pristúpiť k druhému kroku k výberu riešenia (programovanie na zákazku, alebo nákup hotového softvéru), kde je potrebné zohľadniť rôzne podmienky (finančné, technické, licenčné). Finančné a licenčné píšem zvlášť, keďže aj v prípade open-source softvéru, alebo aj freeware aplikácií  je nevyhnutné počítať minimálne s prevádzkovými nákladmi.  Obidvaja vieme, že aj keď je niečo označené "free", tak aj tak to nemusí byť zadarmo. Pri riešeniach dnes už vieme, že nestačí brať do úvahy len softvér, ale aj prostredie, kde a na čom bude prevádzkovaný (PC, notebook, tablet, mobil, vlastné servery, prenajaté servery, cloudové riešenia) a komu je určený. Čiže do vízií mesta určite patrí viac parametrov ako len to, či licencovaný, alebo nelicencovaný softvér. V každom prípade k rozhodovaniu o type softvéru by nám mala pomôcť Koncepcia rozvoja digitalizácie mesta, ktorú dnes mesto nemá, ale chcel by som ju v prípade zvolenia dať vypracovať a schváliť aspoň na najbližších 5 rokov. Tam by som očakával presne také usmernenia v oblasti obstarávania softvéru, aké naznačujete vo svojich otázkach.

Ale skúsim ešte svoju odpoveď zamerať konkrétne na Vaše otázky.

Odpoveď č.0: rozumiem pojmom open-source, freeware, shareware do určitej miery, ale ak by sme prišli na detailnejšie informácie týkajúce sa licencovania, tak myslím, že je to pre mňa zložitá otázka na ktorú by som si bez pomoci odborníka netrúfol odpovedať. Či používam nejaký softvér z týchto kategórií? áno, napríklad aplikáciu počasie v mobilnom telefóne.

Odpoveď č.1: nemám prehľad v tom, ktorý "slobodný softvér" by sme mohli zmysluplne použiť v meste  v súčasnosti, keďže na úrade máme komplexný mestský informačný systém, ktorý je modulárny a zatiaľ plní požiadavky jednotlivých oddelení. Je však pravda, že nie je to "slobodný softvér", ale jeho výmena za akýkoľvek iný softvér, napríklad aj za nejaký "slobodný softvér" by znamenala finančné náklady a obmedzenia v poskytovaní služieb, ktoré ľudia už od úradu očakávajú v určitej kvalite a za určitý transakčný čas. Keďže úrad má aj iné povinnosti a úlohy a informatika plní na úrade podpornú činnosť, tak nie je výmena existujúceho softvéru v plánoch na najbližšie obdobie. Ale ak by bol nejaký vhodný, ktorý by prispel k denným činnostiam na našich útvaroch, tak určite by sme sa tým zaoberali.

Odpoveď č.2: áno, prehodnocujeme postupne všetky zmluvy s dodávateľmi a porovnávame prevádzkové náklady s prínosmi, ktoré pre mesto zo zmluvy vyplývajú. Prehodnotenie a vypovedanie zmluvy však nie je vždy tak jednoduché ako sa to na prvý pohľad zdá, keďže hlavne v starších zmluvách sú také sanckie za vypovedanie zmluvy, že mesto ťahá za kratší koniec, reto sa väčšinou neoplatí vypovedať zmluvu skôr ako prirodzene nepríde koncový termín platnosti zmluvy. Takto to bolo aj v prípade zmluvy s firmou Veolia, ktorá končila v roku 2016 a mesto už neobnovilo, alebo nepredlžilo jej pokračovanie, ale ako možno viete prevzali sme všetky aktivity  na plecia mesta a založili sme Popradskú energetickú spoločnosť.

Odpoveď č.3 (na 3 otázky): Pojem SmartCity sa dnes používa viac v politickej ako odbornej rovine, preto aj v meste pristupujem k tejto téme veľmi zodpovedne a neženiem mesto do najnovších technologických riešení, ktoré nám firmy ponúkajú. Najprv musíme mať v meste jasno a koncepčne musíme byť pripravený spolu aj s poslancami, aby sme mohli vytvoriť dobré základy pre rozvoj a implementáciu užitočných riešení pre mesto a vytvoriť priestor pre tvorbu otvorených dát, ktoré by boli sprístupnené verejnosti, ale aj firmám a študentom, ktorí by ich využívali aj pre vlastné, alebo verejné účely. Monitorovanie osôb sa mi osobne nepáči, ale v súčasnosti v záujme zachovania poriadku a bezpečnosti v meste sú monitorovacie aktivity ale v súlade s legislatívou (GDPR apod). Nakladanie zo zbieranými údajmi je v súčasnosti výhradne pod kontrolou vecne príslušných oddelení nášho IT oddelenia, ale zrejme máte na mysli otvorené data-sety. Tak nakladanie a zverejňovanie by sa malo uskutočňovať v súlade s pravidlami, ktoré mesto v súčasnosti nemá špecifikované. Mohlo by byť taktiež súčasťou spomínanej Koncepcie rozvoja digitalizácie mesta...

Odpoveď č.4: Na rozdiel od úradu, kde asi by som preferoval používanie komerčného softvéru hlavne kvôli zárukám a bezpečnosti prevádzky, tak v školách určite by som dal priestor pre voľne šíriteľný softvér, aby sa medzi žiakov dostala väčšia pestrosť a rozvíjala sa ich kreativita. V praxi by potom mali o to ľahšie naučiť sa akýkoľvek iný, napríklad aj komerčný produkt.

Odpoveď č.5: Aj vo veľkých vyspelých štátoch nie je vplyv veľkých korporácií zanedbateľný. Tieto korporácie majú drahý marketing a silné lobby siahajúce do poradných orgánov a pracovných skupín, ktoré dokážu vyvolať silný vplyv napríklad aj tým, že pre školy ponúkajú nadpriemerne vysoké zľavy, dokonca ponúkajú obmedzené varianty softvéru zadarmo.

Odpoveď č.6: Určite by som podporil takéto besedy. V meste pripravujeme aj priestor pre realizovanie sa mladých študentov, nadšencov pre oblasť nových počítačových technológií. Tento priestor sa snažíme inštitucionalizovať pod názvom "FitKubátor".

Odpoveď č.7: Svoj súhlas podmieňujem upresnením webového sídla spomínaného portálu.

Neviem, či som Vám uspokojivo odpovedal na Vaše otázky, ale v každom prípade ďakujem za otázky, ktoré boli aj pre mňa inšpiratívnym poučením, keďže doteraz som nepotreboval nazerať na problematiku informatizácie v meste takýmto spôbom. Som však rád, že v meste máme šikovných ITčkárov, medzi ktorých by som odhadom (ak dovolíte) zaradil aj Vás.

PS: ak by ste mal záujem o akúkoľvek spoluprácu s mestom, kľudne mi napíšte a po voľbách by sme si mohli dohodnúť prípadne aj osobné stretnutie.

S pozdravom
Jozef Švagerko
primátor a zároveň kandidát na primátora Mesta Poprad